Airshoppen Taxfree

INTEGRITETSPOLICY

Airshoppen förstår och respekterar hur viktigt det är att skydda dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy fastställer på vilken grund vi behandlar personuppgifterna vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till oss gällande ditt förhållande med oss som en kund eller en potentiell kund. 

Informationen kan samlas in via våra webbplatser (”webbplatserna”), vårt kontaktcenter, våra mobila applikationer (”appar”), eller våra sociala mediekanaler (nedan gemensamt kallade våra ”tjänster”). Läs följande information noggrant.

När du genomför ett köp eller på annat vis lämnar dina personuppgifter till oss kan vi överföra, lagra eller behandla dessa uppgifter enligt beskrivningen nedan. Vi tar alla steg som rimligen behövs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.  Om du inte går med på dessa användarvillkor ska du varken använda webbplatsen eller hämta något material från den.

Vem gäller denna integritetspolicy för?

Denna integritetspolicy gäller personuppgifter som behandlas av Airshoppen Travel Retail A/S, vilket är en juridisk person som tillhandahåller tjänsterna i Airshoppen.

Personuppgifter som du lämnar till oss

(a) När du genomför ett köp kan vi fråga om namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behöver samla in dessa uppgifter för att kunna arrangera de tjänster du frågar efter.

(b) Om du kontaktar oss för att ändra eller beställa tillval till din Airshoppen beställning kommer vi att registrera ditt e-postmeddelande eller din andra form av korrespondens i vårt system för att säkerställa att du får den bästa möjliga servicen på din resa. Om du ringer oss kan vi övervaka och/eller spela in telefonsamtalet i utbildnings- eller kundservicessyften.

Personuppgifter som vi samlar in och/eller noterar om dig 

Med utgångspunkt i hur du tidigare har använt våra tjänster, dina aktiviteter på vår webbplats och våra sociala mediekanaler samt dina interaktioner med vårt kontaktcenter samlar vi in följande personuppgifter om dig:

(a) Vi samlar in information om dina besök på våra webbplatser och appar (inklusive men inte begränsat till trafikuppgifter, platsuppgifter och webbloggar) oberoende av om detta krävs för våra egna syften eller för något annat syfte, samt från de resurser som du får åtkomst till. Vi kan utnyttja tekniktjänster som tillhandahålls av tredje parter, t.ex. Google Analytics, för att administrera våra tjänster.

(b) Vi samlar in information om vilken/vilka webbplatser du besökte innan du klickade på en länk till våra webbplatser, vilka sidor du besökte på våra webbplatser och hur länge du stannade på varje sida.

(c) Vi kan samla in uppgifter om din dator (eller om din mobila enhet/surfplatta) inklusive, när detta är möjligt, IP-adress, operativsystem, platsinformation, typ av webbläsare och cookie-ID. Detta kan göras i systemadministrativa syften, i marknadsföringssyften (både våra egna och för tredjepartsannonsörer till vilka vi tillhandahåller annonseringstjänster) och för att rapportera sammanställd information till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter kopplade till våra användares surfvanor och -mönster, och ingen av de rapporter vi lämnar vidare identifierar individuella användare.

Personuppgifter som erhålls från andra källor 

Vi kan också få dina personuppgifter från tredje parter som samlar in uppgifter om dig på uppdrag av oss.  Detta omfattar:

Om du bokar en resa via en tredjepartsarrangör kommer vissa personuppgifter som är relevanta för din bokning (som namn och bokningsnummer) att överföras till oss för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har begärt/bokat.

Var sparar vi dina uppgifter och vem delar vi dem med?

Dina personuppgifter sparas på en kombination av våra egna system och system tillhörande leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla våra tjänster. 

 När du lämnar dina personuppgifter till oss är det nödvändigt för oss att skicka vissa uppgifter till behandling och lagring hos relevanta tredje parter, till exempel i) vår cateringpartner.

Vi kan lämna ut dina uppgifter till relevanta tredje parter i syfte att upptäcka och förhindra bedrägliga betalningar eller bokningar.

Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig?

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig använder vi de uppgifter som står till vårt förfogande på en rad olika sätt.  Vi behandlar dina uppgifter antingen för att det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla villkoren i ett avtal som du ingått eller för att vi har legitima affärsskäl att göra detta. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra följande aktiviteter som är nödvändiga i anslutning till ett avtal som du har ingått eller eftersom du har bett oss att göra något så att du kan ingå ett avtal:

(a) Intern administration av ditt köp och extern kommunikation av ditt köp till våra leverantörer för att säkerställa att de tjänster som du efterfrågat arrangeras.

(b) Att kommunicera med dig gällande din bokning eller ditt köp. Detta innefattar att skicka dig en bekräftelse och relevanta dokument.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen nedan när detta är nödvändigt för att vi ska kunna utföra aktiviteter som faller under våra legitima affärsintressen:

(1) För att förbereda din kundupplevelse:

(1a) För att låta dig använda interaktiva funktioner på våra webbplatser och i våra appar, när du väljer att göra detta.

(1b) För att säkerställa att innehållet på våra webbplatser samt i våra appar och bokningssystem presenteras på det sätt som är mest effektivt för dig och din enhet.

(1c) För att meddela dig om ändringar av våra tjänster.

(2) För att skydda vår verksamhet mot finansiella förluster:

(2a) För att kräva in skulder och för kreditkontroller.

(2b) För betalkortsverifikationer (inklusive med hjälp av system som Google reCAPTCHA på vissa av våra webbplatser för att säkerställa att endast genuina köp genomförs).

(2c) För att upptäcka och förhindra bedräglig eller brottslig verksamhet.

(3) För att marknadsföra vår verksamhet och förbättra våra produkter och tjänster:

(3a) använda sammanställda kunduppgifter för att fatta välgrundade beslut med utgångspunkt i analys av kundbokningar/köptrender och -beteende.

(4) För att understödja eventuella företagsförsäljningar eller -förvärv:

(4a) Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar kan vi lämna ut dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av sådana verksamheter eller tillgångar.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan när vi anser att det är i ditt vitala intresse att vi gör detta:

(5) För att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan inkludera att proaktivt kontakta dig om vi behöver lösa några problem som du upplever eller har upplevt med bokningar/köp.

Dina rättigheter när det gäller eventuella personuppgifter om dig som vi kan inneha:

Enligt GDPR och dataskyddslagen har du ett antal rättigheter gällande dina personuppgifter.

Din rätt att få tillgång till dina personuppgifter

I många fall har du rätt att begära tillgång till uppgifter.  Detta betyder att du kan begära tillgång till de uppgifter som vi har sparade om dig.  Om vi går med på att överföra dina personuppgifter antingen till dig eller till andra å dina vägnar kommer vi att göra detta utan kostnad. 

Vi kan be om identitetsbevis och tillräcklig information om dina interaktioner med oss för att vi ska kunna hitta dina personuppgifter.  Du kommer att ombes att tillhandahålla denna information innan vi ger en kopia av några av dina personuppgifter som vi innehar till dig eller till en annan person å dina vägnar. Vi kan inte ge dig en kopia av dina personuppgifter om uppgifterna i fråga berör andra individer eller om vi har en rättslig grund för att hålla inne uppgifterna. 

Se avsnittet ”Hur du kontaktar oss” om du vill begära tillgång till dina uppgifter.

Din rätt att få dina personuppgifter rättade eller uppdaterade

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är korrekta och vi använder metoder som gör det enklare för dig att se över och rätta uppgifter som vi innehar om dig.

Om du ändrar namn, adress eller e-postadress eller upptäcker att andra uppgifter vi innehar om dig är felaktiga eller inaktuella kan du informera oss om detta genom att kontakta vår kundtjänst här.  

Din rätt att återta ditt samtycke

Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i avsnittet ”Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig?” är samtycke kan du när som helst återta detta samtycke.  Om du vill återta ditt samtycke till att motta någon form av marknadskommunikation som du tidigare har samtyckt till (se avsnittet ”Vad du ska göra om du inte vill motta marknadskommunikation från oss” för närmare information) ska du kontakta vår kundservice här. Obs! Om du ber oss att sluta behandla dessa uppgifter kan det betyda att vi inte kan tillhandahålla vissa av eller samtliga de tjänster som du har begärt. Ditt återtagna samtycke gällande vår behandling av dina personuppgifter ogiltigförklarar inte lagenligheten av vår behandling innan du återtog ditt samtycke.

Din rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att inte underkastas ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Där behandlingen av dina personuppgifter grundas på våra legitima intressen har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i sådana syften genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i slutet av denna policy. Med undantag för de syften för vilka vi kan demonstrera tvingande legitima grunder för att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter i enlighet med din invändning tills vi har undersökt frågan. Om vi håller med om att din invändning är rättmätig med utgångspunkt i dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kommer vi permanent att sluta använda dina uppgifter i dessa syften. Annars kommer vi att meddela dig de tvingande legitima grunderna vi har för vår fortsatta behandling av dina uppgifter.

Din rätt att få dina personuppgifter raderade eller att begränsa deras behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas från våra system. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i slutet av denna policy. Förutsatt att vi inte har en befintlig rättslig grund för att fortsätta att behandla och spara dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla din begäran.

Du kan också begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i de fall då du anser att vi inte har någon rättslig grund för behandlingen och där du har invänt mot behandlingen och vår undersökning av frågan är pågående, eller när du har begärt att vi fortsätter att spara dina personuppgifter eftersom du behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  I de fall där behandlingen har blivit begränsad i enlighet med beskrivningen ovan kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast att behandlas med ditt samtycke, eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. 

Din rätt till dataportabilitet

Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter, i enlighet med beskrivningen i avsnittet ”Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig?”, är samtycke eller om vi behöver behandla uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig, har du rätt att motta dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du kan också begära att vi överför dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig och vi gör detta när det är tekniskt genomförbart. Vi kan inte ge dig en kopia av dina personuppgifter om uppgifterna i fråga berör andra individer eller om vi har en rättslig grund för att hålla inne uppgifterna.

Hur du kontaktar oss:

Eventuella ansökningar om tillgång till innehållet kan skickas digitalt med hjälp av följande email: legal@sunclass.dk   
Alternativt skriftligt till:

Legal Dept., 

Airshoppen Travel Retail 

Handlingsvej Øst 7

Hangar 276

2791 Dragør

Danmark

När du har lämnat din begäran och har gett oss den information vi behöver (inklusive identifierat dig) kommer vi att börja leta efter de personuppgifter som vi innehar om dig och har sedan 30 dagar på oss att svara på din begäran. 

Lämna in klagomål

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss om du har ett klagomål. Vi försöker lösa alla problem eller frågor du kan ha. Du har rätt att lämna ett klagomål till din dataskyddsmyndighet om du känner att dina lagliga rättigheter har kränkts.

Om du vill kontakta oss om denna integritetspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss eller skriva till Airshoppen Legal & Compliance med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Lagring av dina personuppgifter:

När du har gjort ett köp hos oss kommer dina personuppgifter att sparas för att säkerställa att vi kan tillhandahålla den bästa möjliga kundservicen till dig.  Vi sparar också dina personuppgifter för att möta våra rättsliga skyldigheter och bokföringsskyldigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att överföra information via internet är aldrig fullständigt säkert, och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten när du överför uppgifter till våra webbplatser. Därför sker överföringen av uppgifter på din egen risk. När vi väl har mottagit dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla uppgifterna säkra och för att hindra obehörig åtkomst till dem.  Alla personuppgifter som du lämnar till oss sparas på våra säkra servrar.  Alla betalningstransaktioner krypteras med hjälp av SSL-teknik.

Januar 2022